Algemene voorwaarden

1. Definities

2. Toepasselijkheid

3. Aanbiedingen / overeenkomsten

4. Transport en -kosten

5. Levertijd

6. Omruilgarantie

7. Retour

8. Garanties

9. Klachten

10. Privacy

11. Consumentenafdeling van Twondo

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

13. retourrecht

 

1.Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Twondo": de onderneming die onder de handelsnaam “Twondo bvba" gevestigd te Genk ; "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. "Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Twondo door of via Twondo binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen; "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden. Onder ‘de website’ wordt verstaan de website van Twondo .

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Twondo gesloten worden en waarbij Twondo partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Twondo middels de procedure zoals omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van deze Voorwaarden kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Twondo worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Twondo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Twondo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Twondo heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2.5 Indien een product aangekocht wordt via de webwinkel doch afgehaald wordt in het/een verkooppunt van Twondo zijn de bepalingen aangaande de verkoop op afstand niet van toepassing gezien de koper alsdan het product bij de afhaling in de winkel kan nakijken.

3. Aanbiedingen / overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Twondo de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Twondo te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Twondo en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website;
(b) vervolgens op de "bestel" button geklikt hebt op de website;
(c) hierna (i) u bevestigd hebt dat de door u verstrekte gegevens juist zijn en (ii) het doen verwerken van uw betaling, door op website op een betalingskeuze icoon te klikken, en tenslotte van Twondo op uw e-mail adres de bevestiging hebt ontvangen dat Twondo uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging").
Nadat Twondo uw bestelling heeft ontvangen, zal Twondo de Ontvangstbevestiging onmiddellijk naar uw e-mailadres versturen, tenzij van Twondo in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met u zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. De overeenkomst bevat alle tussen u en Twondo gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Twondo. De administratie van Twondo geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Twondo verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Twondo verrichte leveringen. Twondo erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.3 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(d) Een omschrijving van het Product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(e) de prijs van het Product;
(f) de verzend- en administratiekosten in verband met het door Twondo uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan;
(g) eventuele andere kosten;
(h) uw naam, klantnummer woonadres, adres naar waar het (de) Product(en) naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mail adres en uw telefoonnummer;
(i) het bestellingnummer van de overeenkomst;
(j) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van Twondo, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

4. Transport en -kosten

4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Twondo. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Twondo kunnen worden uitgesloten.

4.2 Uw bijdrage in de verzendkosten en verpakkingskosten wordt in uw winkelmandje op de webwinkel afhankelijk van de door u bestelde goederen berekend.

5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn staat vermeld op onze website bij ieder product. Wij leveren alle bestelling zo vlug mogelijk. In sommige gevallen leveren we na een bepaalde aangegeven tijd die vermeld staat bij het product, met een max van 30 dagen op speciale bestellingen. Indien deze termijn korter is, wordt dit in de overeenkomst bepaald.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Twondo overschreden wordt, zal Twondo u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval hebt u het recht om de overeenkomst met Twondo te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Twondo te melden.

5.3 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze voorwaarden door u wordt ontbonden, zullen binnen 30 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, door Twondo aan u terugbetaald worden.

6. Omruilgarantie

6.1 Indien na ontvangst van de bestelling blijkt dat er iets niet in orde is, verzoeken wij u dit binnen 2 dagen schriftelijk (via e-mail, brief) aan ons te melden. Wij staan garant voor een tevreden stellende oplossing.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Twondo te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Twondo.

6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Twondo ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Twondo binnen 14 dagen nadat Twondo het door uw geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Twondo behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend is of door uw schuld (anders dan die van Twondo of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Twondo schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Twondo u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Twondo heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. 14 dagen retourrecht – herroepingsrecht.

7.1 Bij Twondo kun je een artikel zonder boete en zonder opgaaf van motief binnen 14 kalenderdagen na ontvangst ruilen of retourneren, volgens het herroepingsrecht.

7.2 Het is wel van belang dat het product compleet en geen gebruikerssporen vertonen, het product in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit.

7.3 Voordat je een artikel retour zendt, moet je in het bezit zijn van een retournummer. Je kunt een retournummer aanvragen per e-mail.

7.4 Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking. Artikelen die speciaal voor u specifiek naar uw wensen worden besteld bij onze leverancier kunnen niet geruild of teruggegeven worden. Dit zijn de artikelen op onze site waar bij het artikelen duidelijk vermeld staat dat de leveringstermijn langer is dan 3 dagen.

7.5 In het algemeen kunnen producten slechts geretourneerd worden indien de verpakking niet is geopend en de apparatuur niet is gebruikt.

7.6 In het algemeen mag de consument de gekochte producten slechts gebruiken om te testen wil hij de mogelijkheid open laten om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken.

7.7 Producten die een hygiënische functie hebben of voor hun gebruik in contact komen met het lichaam (tandenborstels, scheerapparaten, hartslagmeters enz…) kunnen slechts het voorwerp uitmaken van het herroepingsrecht mits de verpakking volledig intact is en het product niet gebruikt is.  

7.8 Computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken, kan evenmin geretourneerd worden.

8.8 Het nazicht van een retour gebeurd steeds binnen de week nadat we de retour hebben ontvangen.

8.9 De terugbetaling gebeurd steeds binnen 14 dagen na goedkeuring van een retour.

8. Garanties

8.1 Op de door Twondo geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Twondo serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Afdeling Consumenten van Twondo (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).

9.3 Twondo zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Twondo zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

10. Privacy

10.1 Twondo zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden zullen worden aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens (de huidige registratiekamer).

10.2 Via de verwerking van uw persoonsgegevens beoogt Twondo het nakomen van de overeenkomst, alsmede het kunnen doen van persoonlijke aanbiedingen. Hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

10.3 De persoonsgegevens die door u verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een Product bestelt of hebt besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Twondo waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Twondo voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.

10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens Twondo doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Twondo laten weten. Twondo zal in al haar aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Twondo zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Twondo).

10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Twondo te richten. Twondo zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Twondo aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Twondo te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Twondo zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Twondo hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Twondo uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen. Twondo zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

11. Consumentenafdeling van Twondo

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met Twondo.

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Twondo is Belgisch recht van toepassing.

12.2 Eventuele betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van Twondo resorteert.
De bepalingen van art. 6.4 en 8 zijn tevens van toepassing bij het uitoefenen van het herroepingsrecht.